Hotel

1. Hotel Lotus NICCO, Bodhgaya
2. Ajatshatru Hotel, Gaya
3. Hotel Sidhartha International, Gaya
4. Hotel Surya, Gaya
5. Hotel Saraogi, Gaya
6. Hotel Budha, Gaya
7. New Veez Hotel, Gaya
8. Punjab Rest House, Gaya
9. Kripal Ludge, Gaya
10. Veez Hotel, Gaya
11. Budha International Guest House, Bodhgaya
12. Hotel Niranjana, Bodhgaya
13. Sujata Guest House, Bodhgaya
14. Vasundhara Hotel, Gaya
15. Hotel Mahamaya, Bodhgaya
16. Hotel Embassy
17. Shashi International, Bodhgaya
18. The Royal Residency, Bodhgaya
19. Anamika Hotel, Gaya
20. Mahamaya Guest House, Bodhgaya
21. M/s Hotel Shakun, Gaya
22. Hotel Buddha Bihar, Bodhgaya
23. Hotel Sujata Vihar, Bodhgaya
24. Hotel Siddhartha Vihar, Bodhgaya
25. Shanti Buddha Guest House, Gaya
26. Rahul Buddha Guest House, Gaya
27. Amrapali Guest House, Gaya
28. Welcome Guest House, Gaya
29. OM Guest House, Gaya
30. Hotel Classic, Gaya
31. Hotel Siddhartha, Gaya
32. Hotel Satkar, Gaya
33. Hotel Tokyo, Bodhgaya
34. Hotel Samrat, Gaya
35. Vishnu International, Gaya
36. Delta International, Bodhgaya

Lodging House.

1. LHC, Gewal More, Near Khalis Park
2. LHC at Vishnupad, Ashok Atithi Niwas

Bharat Sewasram Sangha ----------

Where to Stay